Uslovi koriščenja

Opšti uslovi

  • Nakon prijema porudžbine putem sajta, prodavac je obavezan da izvrši telefonsku potvrdu
  • Nakon potvrde porudžbine od strane kupca, narudžba je neopoziva
  • Prodavac se obavezuje da naručene proizvode isporuči ispravne i u predviđenom roku
  • U slučaju bilo kakve promene prodavac je dužan da obavesti kupca prilikom telefonske potvrde porudžbine
  • Sve eventualne promene sem promena vezanih za isporuku se ne odnose na potvrđene porudžbine
  • U slučaju neusklađenosti cena isporuke navedenih na ovom sajtu sa cenama kurirske službe, o promenama ćete biti obavešteni prilikom telefonske potvrde porudžbine

Garancija kvaliteta

Prodavnica "Marić muzički instrumenti i pribor" Vam garantuje za kvalitet svojih proizvoda. Svi proizvodi su originalne robne marke i odgovaraju specifikaciji navedenoj na sajtu. Davalac garancije, u garantnom roku, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliiteta proizvoda. U slučaju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije će zameniti proizvod novim ili vratiti novac. Garantni rok počinje danom prodaje uređaja, koji se unosi u garantni list i overava pečatom i potpisom ovlašćenog prodavca. Kupac gubi pravo na garanciju ako se kvar izazove nepridržavanjem datih uputstava za upotrebu i ako su na proizvodu vršene bilo kakve popravke od strane neovlašćenih lica.

Da bi se izbegli nesporazumi, prilikom isporuke dužnost prodavca i kupca je da izvrše pregled proizvoda i da ukažu na eventualna mehanička oštećenja, u kom slučaju će proizvod biti zamenjen.


info@maric.rs
011 / 2687 - 865, 011 / 362 - 9996